Regulamin

Spis treści

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Korzystanie z serwisu internetowego
IV. Składanie zamówień
V Termin realizacji zamówienia
VI Projekty graficzne
VII Metody płatności
VIII Faktury
IX Metody dostawy
X Warunki rozwiązywania umów
XI Reklamacje
XII Własność intelektualna
XIII Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.drukarnia-petit.pl, zwany dalej sklepem, jest własnością Drukarni Petit s.c. z siedzibą we Wrocławiu 51-419 przy ulicy Kuropatwiej 5 posługującą się numerem NIP 895-17-82-265 i REGON 932851854.

 2. Oferta wykonania usług poligraficznych (zwanych dalej produktami) oraz druków gotowych znajdująca się na stronach sklepu internetowego Drukarni Petit skierowana jest do firm, przedsiębiorców i instytucji będących płatnikami podatku VAT (sprzedaż b2b). Drukarnia za pomocą sklepu internetowego nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej (b2c).

 3. Kontakt ze sklepem drukarni można nawiązać bezpośrednio drogą mailową (sklep@drukarnia-petit.pl), telefoniczną (71 326 0108) oraz za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt z nami.

 4. Poniższy Regulamin określa zasady zdalnego zawierania (drogą elektroniczną) umów sprzedaży usług i towarów poligraficznych wykonywanych na zamówienie klienta w oparciu o dostarczone projekty graficzne lub projekty wykonane na zamówienie przez drukarnię.

 5. Minimalna wielkość zamówienia składanego za pomocą sklepu internetowego wynosi 30 zł netto.

 6. Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie mają charakter informacyjny.

 7. Ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami netto bez kosztów dostawy, który jest naliczany w zależności od wybranej opcji dostawy.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które wchodzą w życie po 14 dniach od momentu ich opublikowania.

II. Definicje

Administrator – zarządzający serwisem internetowym Drukarni Petit.
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych definiowany przez klienta w trakcie rejestracji, umożliwiający późniejszy dostęp do konta w sklepie internetowym.
Konto (Konto klienta) - funkcjonalność sklepu internetowego pozwalająca na identyfikację klienta i przechowywanie informacji o nim i jego transakcjach w sklepie.
Klient KontrahentUsługobiorcaZamawiający - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta umowa sprzedaży.
Produkt – usługa poligraficzna wykonywana na zamówienie klienta będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym dostępna na tronach sklepu internetowego.
Projekt graficzny – plik elektroniczny zawierający projekt do druku niezbędny do wykonania produktu dostarczony przez klienta lub wykonany na zamówienie przez drukarnię.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu konta w sklepie internetowym polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
Specyfikacja produktu – właściwości produktu (np. format, kolorystyka druku, rodzaj papieru, nakład itp.) określane na stronie produktu poprzez wybór odpowiednich atrybutów.
Specyfikacja projektu – minimalne wymagania techniczne stawiane projektowi graficznemu.
SprzedawcaUsługodawca - Drukarnia Petit s.c. - właściciel serwisu internetowego.
Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem url: http://www.drukarnia-petit.pl
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.
Weryfikacja projektu graficznego – sprawdzenie przez usługodawcę technicznej poprawności wykonania projektu graficznego do druku. Pozytywna weryfikacja projektu oznacza możliwość druku z projektu dostarczonego przez klienta

Zamówienie – zamówienie złożone na produkt ze stron sklepu internetowego z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu

III. Korzystanie z serwisu internetowego

 1. Przeglądanie stron sklepu internetowego Drukarni Petit jest dostępne dla wszystkich użytkowników sieci internetu bez konieczności rejestracji w sklepie.

 2. Składanie zamówień wymaga rejestracji co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Klientem sklepu internetowego Drukarni Petit może zostać każdy przedsiębiorca, firma lub instytucja będąca płatnikiem podatku VAT, który poprawnie wypełni formularz rejestracyjny.

 4. Założenie konta wymaga podania podstawowych danych dotyczących klienta pozwalających na późniejszą dostawę wykonanej usługi/towaru, wystawienie faktury VAT oraz komunikację z klientem.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez klienta na podstawie numeru NIP.

 6. Po założeniu konta klient zostaje poinformowany o tym fakcie drogą mailową na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. W treści maila znajduje się dane do logowania (adres e-mail i hasło do konta w sklepie internetowym ustanowione w trakcie rejestracji).

 7. Po zalogowaniu się w serwisie Klient ma możliwość zmian danych konta; hasło, adres do fakturowania, adres dostawy, telefon, itp.

 8. W razie utraty hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. W tym celu powinien skorzystać z funkcjonalności „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej na stronie logowania.

 9. Konto klienta założone w sklepie internetowym Drukarni Petit może zostać usunięte przez administratora systemu w przypadku nie przestrzegania przez klienta regulaminu sklepu, naruszenia prawa, zakończenia współpracy jak i pisemnego wniosku klienta do administratora z prośbą o usunięcie konta.

 10. Drukarnia Petit zastrzega sobie prawo usunięcia konta Klienta w wypadku gdy dane podane przy rejestracji są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

 11. Drukarnia Petit zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych transakcyjnych (dotyczących zleceń klienta), którego konto zostało usunięte.

IV. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Drukarni Petit mogą składać kontrahenci posiadający konto klienta.

 2. Złożenie zamówienia polega na wybraniu produktu znajdującego się na stronach sklepu, określeniu konfiguracji produktu (format, kolorystyka druku, rodzaj papieru, nakład, itp.), kliknięciu na klawisz „Dodaj do koszyka” i przejściu do realizacji zamówienia. Na stronie Podsumowania Zakupów można zmodyfikować zamawiane produkty i ilości, założyć konto klienta (o ile się go jeszcze nie ma), wybrać metodę dostawy i płatności oraz każdorazowo przy składaniu zamówienia potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Ostatnim krokiem jest kliknięcie na klawisz „Potwierdzam zamówienie”.

 3. Po złożeniu zamówienia, Drukarnia Petit potwierdzi mailowo przyjęcie zamówienia do realizacji oraz prześle fakturę Pro-Forma za zamówioną usługę. Z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Drukarnią Petit a Zamawiającym na wykonanie usługi.

 4. W przypadku braku na stronach sklepu internetowego Drukarni Petit poszukiwanego produktu, klient za pomocą formularza „Wyceny” może złożyć zapytanie o wycenę produktu według specyfikacji zamawiającego.

 5. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Późniejsze zmiany cen nie mają wpływu na wartość złożonego zamówienia

 6. Po złożeniu zamówienia należy wgrać plik graficzny z projektem do druku. Można tego dokonać na dwa sposoby. Dla plików mniejszych niż 32 MB należy skorzystać z formularza kontaktowego „Kontakt z nami”, gdzie należy wybrać; Temat – Grafik, numer zamówienia, produkt i wgrać do niego projekt. Pliki większe niż 32 MB prosimy wgrywać na serwer FTP, którego dane podane zostały w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 7. Korespondencję dotyczącą złożonego zamówienia prosimy prowadzić pisemnie poprzez formularza „Kontakt z nami”, wybierając w temacie Obsługa Klienta w powiązaniu z numerem złożonego zamówienia.

 8. Zamówienia złożone i nieopłacone lub bez dostarczonego projektu graficznego do druku będą usuwane z systemu po 7 dniach.

 9. Drukarnia Petit dopuszcza również składanie mailowych zamówień na adres biuro@drukarnia-petit.pl. W treści zamówienia należy podać opis produktu (rodzaj druku, format, kolorystykę, rodzaj papieru oraz nakład). W zamówieniu należy podać informację o danych na jakie powinna zostać wystawiona faktura VAT oraz dołączyć projekt graficzny do druku.

V Termin realizacji zamówienia

 1. Ostateczny czas realizacji zamówienia potwierdzany jest mailowo po złożeniu zamówienia w dniach roboczych.

 2. Za dzień roboczy uważa się każdy dzień z wyjątkiem sobót i niedziel, świąt i innych ustawowo wolnych dni od pracy.

 3. Czas realizacji usługi liczony jest od momentu pozytywnej weryfikacji poprawności wykonania przekazanego go druku projektu graficznego oraz zaksięgowania płatności za zamówienie (nowi klienci) lub w zależności od uzgodnionych wcześniej warunków płatności. W przypadku projektów graficznych wykonywanych na zlecenie zamawiającego przez Drukarnię Petit czas realizacji zlecenia liczymy (w dniach roboczych) od momentu zatwierdzenia projektu do druku przez klienta, o ile płatność jest już uregulowana.

 4. Zamówienia zweryfikowane do godziny 12:00 będą przekazywane do realizacji tym samym dniu, a zweryfikowane po 12:00 w następnym dniu roboczym.

 5. W przypadku technicznych trudności w realizacji zamówienia (duże nakłady, brak dostępnych zdolności produkcyjnych) w podanym terminie lub wystąpienia tzw. „siły wyższej” (np. awarii, przerw w dostawach prądu, itp.) Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w celu ustalenia nowego terminu realizacji zamówienia.

 6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na kilka produktów jednocześnie, czas realizacji zamówienia będzie zgodny z czasem realizacji produktu o najdłuższym czasem wykonania.

 7. Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia zamawiającemu (w przypadku odbioru osobistego) lub firmie kurierskiej.

VI Projekty graficzne

 1. Projekty graficzne dostarczane przez zamawiającego powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na naszych stronach internetowych.

 2. Drukarnia oferuje odpłatne wykonanie projektów graficznych dla klientów którzy ich nie posiadają.

 3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w projekcie, Klient jest wzywany do ich poprawienia.

 4. Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji dopóki projekt nie przejdzie pozytywnej weryfikacji lub nie zostanie zaakceptowany do druku przez Klienta w przypadku zamówienia wykonania projektu przez Drukarnię Petit.

 5. Drukarnia Petit nie dokonuje poprawek w projektach graficznych dostarczonych przez Zamawiającego.

 6. Drukarnia Petit nie odpowiada za błędy merytoryczne, językowe i prawne w materiałach dostarczonych przez Klienta do druku.

 7. Drukarnia Petit zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia o naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich w projektach dostarczonych przez Zamawiającego.

 8. Klient po złożeniu zamówienia dostarcza (wgrywa) projekt graficzny za pomocą formularza „Kontakt z nami” (dla plików poniżej 32 MB) lub na adres serwera FTP podany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 9. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na archiwizację projektów graficznych na okres do 3 miesięcy, po tym okresie projekty będą usuwane z naszych archiwów.

 10. Projekt zamówiony w drukarni może być wielokrotnie używany do wznowień druku bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 11. Projekt zamówiony w drukarni pozostaje własnością Drukarni Petit. Istnieje możliwość przeniesienia praw autorskich na Klienta za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie w zależności od stopnia pracochłonności wykonania projektu.

VII Metody płatności

 1. Drukarnia Petit różnicuje metody płatności za wykonanie usług w zależności od statusu klienta;

  1. Nowi klienci - przedpłata na konto bankowe za pomocą przelewu bankowego lub gotówką w siedzibie drukarni.

  2. Stali klienci - płatność gotówką przy odbiorze lub przedpłata za pomocą przelewu bankowego (klienci którzy złożyli co najmniej dwa przedpłacone zamówienia)

  3. Klienci kluczowi - płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (według indywidualnie ustalonych warunków).

 2. Numer konta bankowego na który należy dokonać płatności znajduje się na dostarczonej po otrzymaniu zamówienia fakturze Pro-Forma oraz w mailu z informacją o płatności.

 3. W przypadku przedpłaty, zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji bez zaksięgowania płatności. O fakcie zaksięgowania płatności Klient jest informowany osobnym e-mailem, Od tego momentu liczony jest czas realizacji zamówienia, o ile wcześniej pozytywnie zweryfikowano projekty do druku lub w przypadku wykonania projektu przez Drukarnię Petit, wykonany projekt uzyskał akceptację zamawiającego.

 4. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Sprzedawcy.

 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zlecenia od Zleceniodawcy zalegającego z płatnościami. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia kosztami upomnień.

 6. Odroczone warunki płatności oferowane są klientom którzy złożyli co najmniej 3 przed płacone zamówienia oraz dostarczyli poświadczone kopie dokumentów rejestrowych firmy (wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP).

 7. Klienci którzy uzyskali odroczone warunki płatności, a nie regulują swoich zobowiązań terminowo, po wcześniejszej notyfikacji będą obsługiwani dalej na zasadzie przedpłaty.

VIII Faktury

 1. Do każdego zamówienia zostaje dołączona faktura VAT na dane kontrahenta podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy adres do fakturowania różni się od adresu(ów) dostawy, faktura zostanie wysłana listownie na adres „do fakturowania”.

 2. Kontrahenci składający zamówienia w sklepie internetowym Drukarni Petit wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 3. Na żądanie zamawiającego faktura może zostać wysłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 4. Faktury są wystawiane z datą zakończenia realizacji zamówienia.

IX Metody dostawy

 1. Drukarnia Petit oferuje następujące metody dostawy zamówienia:

 • Odbiór osobisty w siedzibie Drukarni (bezpłatny)

 • Wysyłkę kurierem lub dostawa z drukarni (dodatkowo płatny)

 1. Przy wyborze dostawy kurierem można dodatkowo określić czy dostawa ma być realizowana za pomocą paczek o wadze do 30 kg czy palet (do 300-400kg).

 2. Koszt dostawy określany jest na podstawie wagi przedmiotu(ów) zamówienia. Koszt dostawy zawiera wszystkie koszty związane z pakowaniem, nadaniem i wysyłką zamówienia.

 3. Dostawy realizowane przez firmę kurierską następuje w terminie deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

 4. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie drukarni w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

 5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór potwierdzany jest pisemnym pokwitowaniem (Dowód dostawy lub potwierdzenie dostawy u kuriera). Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

 6. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia.

 7. Drukarnia Petit nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła pod właściwy adres, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 8. W przypadku realizacji kilku zamówienia w tym samym terminie, od tego samego klienta, na ten sam adres dostawy, Drukarnia Petit zastrzega sobie możliwość łącznej wysyłki zamówionego towaru.

X Warunki rozwiązywania umów

 1. Produkty sprzedawana poprzez sklep internetowy Drukarni Petit są usługami poligraficznymi wykonywanymi na zamówienie według specyfikacji zamawiającego. Klient może anulować zamówienie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów do momentu akceptacji poprawności wykonania projektu graficznego do druku (informacja przesyłana mailem na adres zamawiającego).

 2. Anulowanie zamówienia po akceptacji plików graficznych do druku, ale przed przekazaniem zamówienia do realizacji, będzie skutkować obciążeniem klienta kwotą 20 zł netto z tytułu sprawdzenia plików graficznych pod względem poprawnego przygotowaniach ich do druku.

 3. Anulowanie zamówienia przekazanego do realizacji jest możliwe po wyrównaniu kosztów poniesionych przy jego realizacje (koszty matryc, papieru, poniesionej robocizny). Każdorazowo klient musi pisemnie wystąpić do drukarni z prośbą o anulowanie zamówienia.

 4. Zwrot należności za anulowane zlecenie (przy przedpłacie) nastąpi w terminie do 10 dni roboczych. W przypadkach opisanych w punkcie 2 i 3 Klient otrzyma fakturę VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z anulowaniem zamówienia.

XI Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane są drogą pisemną na adres elektroniczny sklep@drukarnia-petit.pl lub stacjonarny adres drukarni ul. Kuropatwia 5, 51-419 Wrocław w terminie do 14 dni od momentu otrzymania produktów przez klienta. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę zamówienia jego numer oraz opisać i udokumentować (zdjęcia, skany, próbki) zastrzeżenia dotyczące dostarczonych druków, ich ilości oraz żądanie reklamacyjne. Drukarnia zastrzega sobie prawo weryfikacji wskazanych przez Klienta wad produktu i może wezwać do udostępnienia zakwestionowanej partii towaru. W wypadku nie stwierdzenia wad Klient taki ponosi koszty weryfikacji towaru jego dostarczenia i odesłania.

 2. Drukarnia rozpatrzy reklamację niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na zwrotny adres korespondencji.

 3. Drukarnia Petit nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac z projektów klienta zawierających błędne treści. Projekty wykonywane przez drukarnię na zamówienie i zatwierdzone do druku przez Klienta uznawane są za poprawne.

 4. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko pod warunkiem zamówienia i zatwierdzenia proof'a cyfrowego przed rozpoczęciem druku.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy towaru. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie nadawcę przesyłki.

 6. Wszelkie sporne reklamacje staramy się rozpatrywać na korzyść kupującego.

 7. Drukarnia zastrzega, że następujące tolerancje w wykonaniu druków są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji;

- tolerancja do 2 mm przy cięciu arkuszy na pojedyncze użytki

- tolerancja do 2 mm przy falcowaniu lub bigowaniu

- tolerancja do 2 mm przy perforacji

- tolerancja 0,2 mm przy pasowaniu kolorów w druku CMYK

- tolerancja +/- 5% dla różnic ilościowych między zamówionym, a dostarczonym produktem

- tolerancja +/- 5% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie

- tolerancja +/- 5% odchylenia kolorystycznego przy wznawianym nakładzie drukowanym z tych samych plików graficznych

- możliwe pękanie papieru w miejscach łamania przy druku z projektów o ciemnej kolorystyce

- możliwe pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 150g

 1. Maksymalna odpowiedzialność Drukarni w stosunku do Klienta jest ograniczona do wartości zamówienia.

 2. Nieplanowane opóźnienia mające wpływ na termin realizacji zamówień nie są podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

XII Własność intelektualna

 1. Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu (teksty, opisy, ikony, fotografie, rysunki, itp.) bez pisemnej zgody właściciela stanowi naruszenie prawa autorskiego, co może prowadzić do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej serwisu.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

   • zmiany cen produktów w ciągu dnia

   • wycofania/dodania produktów do oferty sklepu internetowego

   • wprowadzania zmian do regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu będzie realizowana przez umieszczenie treści nowej wersji Regulaminu na stronach serwisu ww.drukarnia-petit.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia sadane w czasie obowiązywania starego regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami wersji Regulaminu ważnej w dniu złożenia zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.